News & Notices

आदरणीय व्यवसायी साथीहरु

बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५क(८) मा सुचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खातामा पाँच हजार रुपैया नविकरण दस्तुर जम्मा गरी सो को भौचर र तोकीएको कागजात सहित आ.व २०७४।२०७५ को सुचीकरण नविकरणको लागी मिति २०७४ पौष मसान्त भित्र श्रम तथा...

Let us know your Feedback

Pin It on Pinterest

Share This